Төвийн “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл”-өөс Архидалтын эсрэг сургалт зохион байгуулагдлаа.