УЦУОШТ-ийн албан хаагчдын мэдээллийг багтаасан QR кодуудад

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2022.09.02 2-10/1200 дугаартай албан бичиг ирсэн дагуу УЦУОШТ-ийн албан хаагчдын нэр, цээж зураг, албан тушаал, чиг үүрэг, холбоо барих утас, мэйл хаягийн мэдээллийг багтаасан QR кодыг байгууллагын цахим сайт болон иргэдэд харагдахуйц газар байршуулав.