УЦУОШТ-ИЙН 2021 ОНЫ САЛБАР КОМИССИЙН БОЛОН АЛБАН ХААГЧДЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗАГВАР ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сургалтын зорилго:

Төрийн албан хаагчийн жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах  тухай Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах, хяналт шалгалтын журам” танилцуулах

Сургалтанд оролцогчид:

01 дүгээр сарын 18, 21-нд 2 удаагийн сургалтанд төвийн нийт 16-18 албан хаагч хамрагдсан.

Сургалтын үр дүн: УЦУОШТөвийн бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт, төрийн албан хаагчийн ажлын хариуцлагын талаар ойлголт авсан. Төрийн албан хаагчийн жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах тухай Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны 47 дугаар тушаалаар батлагдсан загвараар ажиллаж байсан нь 2020 оны МУЗГ-ын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 100 дугаар тушаал хүчингүй болж, шинэчилсэн загвараар Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйн зааварчилгаар авч туслан гүйцэтгэх албан тушаалтнаас бусад нийт албан хаагчид энэхүү журмын загвараар  2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулж ажиллаа.

УЦУОШТ-ийн дэргэдэх салбар комисс, зөвлөлүүд нь нэгдсэн нэг загварт гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж, гишүүн бүр үйл ажиллагааны онцлогийг тусгаж ойлгож ажиллах талаар сургалт авах болон албан хаагчдад зөвлөл, комисс үйл ажиллагааг танин мэдүүлэх сургалт хийх нь нэн чухал тул төлөвлөгөөнд тусгаж авч хэрэгжүүлж ажиллахаар төлөвлөж байгаа нь нийт албан хаагчид үр дүнтэй сургалт болсон гэж дүгнэж байна.

141010183_1336148730077171_7416991287169728933_n (1)